Kontakt os
73 11 57 40

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatselskabet Per Jørgensen ApS. Gældende fra 1. december 2013. Medmindre andet er aftalt gælder disse forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Advokatselskabet Per Jørgensen ApS, idet der navnlig skal henvises til, at disse forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

Erhvervsstyrelsen CVR

Advokatselskabet Per Jørgensen ApS er et advokatanpartsselskab. CVR nr. 26376084.

Fakturering og betalingsbetingelser

Advokatselskabet Per Jørgensen ApS salær afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Advokatselskabet Per Jørgensen ApS fremsender i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt månedlige afregninger. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler. Der vil som regel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan kræves forudbetaling af honorar. Forudbetalte beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i Handelsbanken. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmesiden www.gii.dk

Dine personoplysninger

Alle oplysninger, som meddeles Advokatselskabet Per Jørgensen ApS af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen. For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer vi personoplysningerne i mindst fem år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler kun personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Vi videregiver alene dine personoplysninger internt hos os eller til eksterne aktører, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, og ret til at få eventuelle urigtige oplysninger slettet.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

Administration af fonde

For nogle fonde er jeg ansvarlig for administration.

For at kunne udføre administrationen behandler vi en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, email og ansættelsessted. Er du legatansøger, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder navn, stilling, email og ansættelsessted. Skal du i forbindelse med din legatansøgning have midler udbetalt fra en fond, behandler vi også dit CPR- og kontonummer.

Ansøgninger der i henhold til retningslinjer fra bestyrelsen ikke vil kunne komme i betragtning, bliver straks ved modtagelse sorteret fra og makuleret.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal indberette udbetalingerne til Skat.

Ansvar

Advokatselskabet Per Jørgensen ApS er ansvarlig for bistand over for kunder i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Advokatselskabet Per Jørgensen ApS side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advokatselskabet Per Jørgensen ApS advokatansvarsforsikring. Den aktuelle dæknings sum kan oplyses ved forespørgsel. Advokatselskabet Per Jørgensen ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. Advokatselskabet Per Jørgensen ApS er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Generelt om salærfastsættelser kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier. Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af adv. Per Jørgensen og/eller utilfredshed med adv. Per Jørgensens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. advokatnaevnet.dk

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Lovvalg og værneting

Advokatselskabet Per Jørgensen ApS ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.